Hizbu’n-Nasr – Abdülkâdir Geylânî Hz. (Türkçe)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Ey Kudreti Nihayetsiz Allahım!

Bu kuluna (din ve diyanetinden dolayı) haksız yere düşmanlık besleyenlerin kirli emellerini gerçekleştirmelerine müsaade etme..

onların birliklerini paramparça hâle getir ve işlerini alt üst et.. cemiyetlerini dağıt.. düzenlerini başlarına yık.. hallerini değiştir.. elebaşılarını başaşağı et..

cephanelerini kullanılamaz hâle getir.. ecellerini yakınlaştır.. ömürlerini kısalt.. ayaklarını titret.. yanlış fikir ve düşünce yapılarını değiştir..

zalimce hedeflerini gerçekleştirme hususunda onları haybet ve hizlana uğrat.. karargahlarını yerle bir et.. arkalarında hiçbir iz bırakma; öyle bırakma ki bir kırıntıları dahi kalmasın.. sığınacak bir yer bulamaz olsunlar.. onları hep kendi beden ve canlarıyla meşgul et.

Allahım! Senin bir ismin de Müntakimdir. Onları yıldırımlara maruz bırakıp öylece itikamını al. Şiddetle derdest et ve hiç kımıldıyamayacakları şekilde kabza-ı tasarrufuna al.

Allahım! Hiç şüphesiz Sen her şeye kâdirsin ve yegâne güç ve kuvvet sahibisin.

Allahım! (Temerrüt ve din düşmanlığını meslek edinen) o düşmanları ancak Senin inayetinle engelleyebilirim.

 

Allahım! Onlarla aramıza Senin havl ve kuvvetini perde yapıyor ve bizi onların şerlerinden koruman için Dergâh-ı İzzetine istiâzede bulunuyoruz. Ey din gününün sahibi Rabbimiz, yalnız Sana kullukta bulunur, sadece Senden yardım dileniriz. Ne olur, o din-diyanet düşmanlarını, kötülük için kullandıkları bütün sistemleriyle beraber viran hâle getir, helake maruz bırak ve toz duman eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!

Rahman ve Rahîm Rabbim! Senin mübarek nâm-ı celîlin hakkı için, Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Senin nezdindeki ve Senin onun nezdindeki hürmetine, bizi dünyada şerlerden ve zararlardan, âhirette de itap ve ikaptan muhafaza buyur. Hiç şüphesiz Sen dilediğin her şeyi gerçekleştirmeye muktedir ve “La havle vela kuvvete illa billahilaliyyilazîm” bitmez tükenmez hazinelerinin yegâne Mâlikisin.

Allahım! Risalet Tahtının Hurşid-i Mâh-ı Enveri Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz, dupduru ehl-i beytine, kerem ve iyilikte hep önde olmuş ashâbının hepsine kıyamete kadar çokça salât ve selâm eyle.