Tevhîdnâme Mealli (1-20)


tnbas besmele

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla..

s0

 

Bütün hamd ü senâlar, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve O’nun hakkıdır. Efendimiz ve doğru yolu bulma konusunda tek rehberimiz, dayanağımız Hazreti Muhammed’e, durulardan duru ehl-i beytine, kerem ve cömertlikte hep ilk saffı tutmuş ashabının cümlesine; bütün enbiyâ ve mürselîne; Allah’ın gökyüzü ve yeryüzü ehlinden sâlih kullarının bütününe salât u selam olsun.

s1

1 – Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle serfiraz eyle ki, Sen’den gayrısının (mâsivânın) bütün rahmetlerinden bizleri müstağnî kılsın!

s2

2 – Allah’ım! Yüce dergâhından öyle bir fazl u kerem ve öyle bir teveccüh talep ediyoruz ki, Sen’den gayrısının bütün fazl u keremlerinden ve bütün teveccühlerinden bizleri müstağnî kılsın!

s3

3 – Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizlere öyle bir “iman-ı kâmil” nasip buyur ki, Sen’den gayrı her şeyden bizleri müstağnî eylesin!

s4

4 – Allah’ım! Din-i Mübîn-i “İslâm”ı, Sen’in râzı olacağın şekilde yaşamayı bizlere öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu konuda bizden hoşnut olmaları endişesinden bizleri müstağnî kılsın!

s5

5 – Allah’ım! Bizlere öyle bir “ihsan” şuuru nasip buyur ki, bütün mâlâyâniyat’tan (bizleri San’a yaklaştırmayan ve yaratılışımızın hikmetiyle doğrudan katkısı bulunmayan şeylerden) bizleri alıkoysun!

s6

6 – Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle kâmil bir hidayet nasip buyur ki, bütün inhiraflardan bizi koruyacak bir seviyede olsun!

s7

7 – Allah’ım! Dergâh-ı Ulûhiyetinden bizleri öyle kâmil bir rüşd ile, istikamet ve muvaffakiyet ile serfiraz kıl ki, her türlü sürçme ve kaymalara karşı bizleri korusun!

s8

8 – Allah’ım! Fâniyât u zâilâtın, fâni olan ve zevâle mahkum bulunan varlıkların bütününden sıyanet buyuracak bir rıza ile bizleri serfiraz eyle!

s9

9 – Allah’ım! San’a ve Habîb-i Edîb’in Hazreti Muhammed’e öyle bir mülâki olma iştiyakı bizlere bahşet ki, Sen’den gayrısına karşı yersiz/faydasız iştiyak duymaktan bizleri müstağni kılsın!

s10

10 – Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle bir müjde ile sevindir ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek müjdeler onun yanında gölgede kalsın!

s11

11 – Allah’ım! Bizleri en kısa zamanda hastalıklardan öyle bir şifa, sıhhat ve âfiyet ile serfiraz kıl ki, başkalarının tedavi, mualece ve çarelerinden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s12

12 – Allah’ım! Bizleri; Sana güven ve itimad yolunda kalben her türlü beşerî güç ve kuvvetten teberrî edip her şeyi yegâne Kudret Sahibi olan San’a havale etme, başka güç kaynakları mülahazasından bütün bütün sıyrılma, sıyrılıp da eşyanın perde arkasına (kalbî ve ruhî hayata) uyanma, sebeplere tevessül ile beraber onlara tesir-i hakiki vermeme ve vicdanen itimâd-ı tâmma ulaşmanın ünvanı olan “teslim” pâyesiyle şereflendir. Sadece aklı, mantığı ve inançlarıyla değil, bütün zâhir ve bâtın duygularıyla Sen’in emir ve iş’ârlarında erimiş, Sana mir’ât-ı mücellâ haline gelmiş huzur erlerinin ihraz ettiği mertebe olan “tefviz” mertebesiyle bizleri onurlandır. Ve bu doygunluğun süreklilik halini arz eden, hâslar üstü hâslara mahsus “sika” makamıyla bizleri serfiraz eyle. Öyle ki ihtiyaçlarımızı giderme ve dertlerimize çâre olma adına Sen’den gayrısının kapısında dilencilik yapmaktan bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s13

13 – Allah’ım! Sen’den, nefislerimizi, ruh ve kalb hayatına açık, melek edalı arzlı bir semaviye dönüşmüş “nefs-i mutmainne” ufkuna yükseltmeni; onun bir üst mertebesi olan, kullarının Sen’den hoşnutluğunu anlatan, Sen’den ne gelirse gelsin, her zaman şükürle karşılık verip kat’iyen şikâyet etmeme, bu yolda gülü de dikeni de aynı görme, azbı da azabı da bir bilme noktası sayılan “nefs-i râdiye” zirvesine ulaştırmanı; onun da ötesinde, rızana mazhar edilmenin, bizim küçüklüğümüze göre değil Senin azametine yakışır bir iltifata erdirilmenin unvanı olarak anılan “nefs-i mardiyye” şahikasıyla bizleri serfiraz kılmanı diliyor ve dileniyoruz. Öyle ki, Senin rızana erdikten sonra başkalarının bizden razı olmasını hedeflemekten bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

 s14

14 – Allah’ım! Bizleri her zaman yüzü yerde ve alçak gönüllü “mütevâzı” kimselerden eyle! Öyle ki tavır ve davranışlarımızda başkalarını mülahazaya alıp onların rızasını hedeflemenin adı olan her türlü “riya”dan; faikiyet mülahazasına girip büyüklük taslama diye tarif edilen “kibir”den; iç beğeni girdabına kapılıp kendine meftun olmanın ismi addedilen “ucub”tan bizleri alıkoyacak keyfiyette olsun!

s15

15 – Allah’ım! Ulu Dergâhından bizlere öyle bir lütufta bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek iyilik ve lütuflardan bizleri müstağnî kılsın!

s16

16 – Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle bir nusret ve yardımda bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek destek, arka çıkma ve yardımlardan bizleri müstağni kılacak ölçüde olsun!

s17

17 – Allah’ım! Bizleri, bütün beklentilerini Senin merhametine bağlayan, Sen’in lütuf ve ihsanlarını uman, gelecek adına emellerle dopdolu olan ama arzu edilen şeylerin Sen’in kudretinle elde edilebileceği mülahazasıyla yaşayan, gönlü Sen’in rahmetinin vüs’ati sayesinde her dem ümit ile atan “recâ ehli” kimselerden eyle! Öyle ki Sen’den gayrı hiçbir varlıktan beklentiye girmeyelim, ümidimizi asla başkasına bağlamayalım!

s18

18 – Allah’ım! İman ile dirilme ve İslam’ı hayatımıza hayat kılma adına sinelerimize açıklık bahşet, inşirah ver; gönlümüzü imana ve İslam’a açıp genişlet; darlık ve sıkıntıdan genişlik, ferah ve huzura kavuştur; sükûn, itminan ve inbisata erdir. Öyle ki Sen’den gayrısına dilbeste olmayıp bütün vesilelere müstağnî kalalım!

s19

19 – Allah’ım, hakkımızda hayırlı neticelerin vukuu için muztarr kaldığımız anlarda, inayetinin esbab-üstü müdahalesi adına yaptığımız istek ve dileklerimize cevap ver, yakarışlarımıza icabet buyur. Dualarımıza öyle bir karşılık ver ki; faydalı gördüğümüz şeylere nail olma veya problemlerimizi çözme hususlarında Sen’den gayrısına dil dökmekten, mâsivâyı yardıma çağırmaktan bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s20

20 – Allah’ım! Yüce katından ledünnî bir te’yid ile  bizleri serfiraz kıl; imanı kalblerimize perçinle; sarsılmayan, dönmeyen ve yılmayan bir ruhla bizleri destekle. Öyle ki bu konuda Sen’den gayrı bütün mâsiva’dan gelebilecek her türlü desteği, sırt çıkmaları ve desteklemeleri unutturacak keyfiyette olsun!