Tevhîdnâme Mealli (21-40)

s21

21 – Allah’ım! Bizleri sâlih ameller yapmaya muvaffak eyle; yararlı, yaraşıklı ve hayırlı işlerde bizleri istihdam buyur; Sen’in hoşuna giden, yapılmasından râzı olduğun, dünyada huzur, ahirette de bereket ve saadet vesilesi olan işlere bizleri muvaffak kıl! Öyle ki yaratılış gayemize uygun düşmeyen her türlü mâlâyâni ve füzûlî tavır ve davranışlardan bizleri alıkoysun!

s22

22 – Allah’ım! Bizleri doğru düşünen, doğru konuşan, doğru davranış sergileyen ve aynı zamanda doğruluğu kalbine perçinleyen, içi-dışı bir “sadakat ehli”nden eyle! Ve bizleri; itikatta, amelde, muamelatta ve yeme-içme gibi bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp, nebiler, sıddîkler, şehitler ve sâlihlerin yolunda yürümeye itina gösteren “istikamet ehli” zümresine ilhak buyur! Bu lütfun, bizleri her türlü sapkınlıktan, yoldan sapmalardan ve şaşkınlıklardan alıkoyacak keyfiyette olsun!

s23

23 – Allah’ım! Bizim liyakat, kesb ve aczimize göre değil, Sen’in rahmet, kerem ve azametine yakışır şekilde bir iyilik, güzellik ve ihsan ile bizleri şereflendir. Öyle ki, başkalarına nazarlarımızı çevirecek ihsan beklentilerinden ve cemile kırıntılarından bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s24

24 – Allah’ım! Yüce dergâhından ledünnî bir iyilik ve “birr” ile bizleri serfiraz kıl; hayra kilitlenmiş, riyâzet ve ahlâkî istikametle Hakk’a ermeye çalışan birr u takva erleri “ebrâr” zümresine ilhak buyur! Öyle ki Sen’den gayrısından gelecek her türlü sûrî iyilikten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s25

25 – Allah’ım! Sen’i öyle bir bilelim, marifetine öyle bir erelim ki, Sen’den gayrı bütün mâsivâ ile ilgili her türlü bilgi ve irfandan bizleri müstağnî kılsın!

s26

26 – Allah’ım! Her türlü sapmadan, yoldan çıkmadan ve haktan inhiraf etmeden bizleri muhafaza buyuracak, sıyanet edecek bir “kâmil imân” ile bizleri serfiraz kıl!

s27

27 – Allah’ım! Bizlere ekstra lütuflarda bulun ve bizleri “ihsan” pâyesine erdir; erdir ki, hak ölçülerine göre iyi düşünebilelim, iyi şeyler planlayabilelim, iyi işlere mukayyet kalabilelim ve kullukla alâkalı bütün davranışlarımızı, Sen’in teftişine arz etme şuuruyla, fevkalâde bir titizlik içinde olabilelim. Bu lütfun öyle bir keyfiyette olsun ki, Sen’den gayrısına teveccüh etmekten bizleri müstağnî kılsın!

s28

28 – Allah’ım! Söz, tavır ve davranışta “hak söz”ü temsil etmeyi ve onu dillendirmeyi bizlere müyesser kıl! Sözümüz her dem “kıssa-i Cânân” etrafında dönsün ve sözün gerçek künhüyle ilgili olsun. Öyle ki bâtıl dedikodulardan bizleri alıkoysun!

s29

29 – Allah’ım! Üzerimizdeki İslam nimetini tamamla ve her türlü bakış bulanması ve göz kaymasından, tavır ve davranışlarda her türlü sürçme ve yere kapaklanmadan bizleri muhafaza buyursun!

s30

30 – Allah’ım! Bizlere, Sen’i öyle delice sevmeyi nasip buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivaya gönül bağlamaktan bizleri halâs eylesin!

s31

31 – Allah’ım! Bizlere Yâr ve Yârân olmanı, her dem bizimle bulunmanı Sen’den diliyor ve dileniyoruz; zira bizim yegâne Efendimiz Sen ve biricik dostumuz yine Sen’sin! Dostluğunla öyle bir serfiraz olalım ki, Sen’den gayrısından gelebilecek surî dostuklara bel bağlamaktan bizi alıkoysun!

s32

32 – Allah’ım! Bizleri rü’yet-i cemâlinle müşerref eyle ve bizden râzı olma pâyesine bizleri erdir! Öyle ki Sen’den gayrısından bizleri bütün bütün müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s33

33 – Allah’ım! Bizleri “ihlas-ı kâmil” ile serfiraz kıl; kıl ki doğru, samimî, katışıksız ve dupduru olabilelim; riyâdan uzak durabilelim ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalabilelim; gönül safveti ve fikir istikameti içinde Sen’inle münasebetlerimizde dünyevî garazlardan uzak kalabilelim ve tam bir sadakatle Sana kullukta bulunabilelim. Bu lütfun öyle bir keyfiyette olsun ki, riyadan ve süm’adan bizleri alıkoysun, “Görsünler, desinler, bilsinler!” duygusuyla hareket etmekten bizleri korusun!

s34

34 – Allah’ım! Sen’den, dergâh-ı izzetinden, bizleri bir asalet, cömertlik ve azametle; bir şan, izzet ve haysiyetle şereflendirmeni diliyoruz. Öyle ki başkalarının bize bahşedeceği her türlü itibardan ve bize layık göreceği her türlü onurdan bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s35

35 – Allah’ım! Bizleri; huy, tabiat ve seciyye itibariyle “ahlak-ı hasene” ile serfiraz kıl; “halk”a, huluk-u hasene urbası giydirebilen bahtiyarlardan eyle! Öyle ki her türlü kötü ahlaktan bizleri alıkoyacak keyfiyette olsun!

s36

36 – Allah’ım! Bizleri öyle özel bir yardım ile takviye buyur ki; Sen’den gayrısından gelebilecek her türlü testek ve yardımdan bizi müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s37

37 – Allah’ım! Recâ duygumuzu tadil sadedinde, emniyete düşüp aldanmamamız ve kuruntulara takılıp kalmamamız adına “mehâfet” ile bizleri serfiraz kılmanı, Sana karşı saygı ile iki büklüm olma manasında firar boyutlu “mehâbet” ile bizi şereflendirmeni diliyoruz. Öyle ki Sen’den gayrısından bir daha hiç korkmayalım, ürpermeyelim ve irkilmeyelim.

s38

38 – Allah’ım! Bizleri nezd-i uluhiyetinden bir “mükne” ile şereflendir; ayağımızı yere sağlam basacağımız ve sözümüzü dinletebileceğimiz bir imkân, bir güç ve hâkimiyet bahşet; ülkemizi devletler muvazenesinde muvazene unsuru olma konumuyla serfiraz kıl! Öyle ki Sen’den gayrı bütün mâsivadan bu konuda gelebilecek her türlü desteğe karşı bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s39

39 – Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinde bir kıymet-i harbiyesi olan “derece”lerle bizleri pâyelendir! Öyle ki denî olan dünyanın her türlü “mertebe”lerinden bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s40

40 – Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizlere öyle bir hüküm ve sultanlık bahşet, işlerimizi öyle bir deruhte et ki, Sen’den gayrısının dostluğuna bizleri muhtaç kılmayacak ölçüde olsun!