Tevhîdnâme Mealli (61-80)

s61

61 – Allah’ım! Bizi her türlü hıyanetten koruyup kolla; bize tam bir emniyet ve endişesizlik hali bahşeyle; ayrıca bizi hıyanetin en küçüğünden bile fersah fersah uzak bulunan emniyet ve güven insanları eyle!

s62

62 – Allah’ım! Bizlere tam bir izzet lütfeyle; bizi öyle bir takviye et, güçlendir ve tam bir destek ile te’yid buyur ki, Sen’den gayrısının desteğinden ve aziz kılmasından bizleri müstağni yapacak ölçüde olsun!

s63

63 – Allah’ım! Öyle bir yarlıgama ve mağfiret-i tâmme ile kusurlarımızı ört ki, “pişmanlıklar günü” olan mahşer gününde utanıp hacâletle iki büklüm kalmaktan, perişanlığa düşüp zâyi olmaktan bizleri muhafaza edecek ölçüde olsun!

s64

64 – Allah’ım! Sen’den, bizleri öyle bir bağış ve hibe ile serfiraz kılmanı istiyoruz ki, Sen’den gayrısına el açmak ve beklentiye girmekten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s65

65 – Allah’ım! Bizleri öyle bir helal rızıkla şereflendir ki, haram kıldığın her türlü sakıncalı şey ve duruma bizleri muhtaç bırakmayacak seviyede olsun!

s66

66 – Allah’ım! Yüce katından öyle bir “ilm-i ledünn” ile bizleri serfiraz kıl ki, her türlü “mâlâyâniyat”tan (doğrudan bizi ilgilendirmeyen, ne mârifet-i İlahî ve ne de âhiret hesabına bizlere faydası olmayan füzûlî şeylerden) bizleri sıyânet edecek keyfiyette olsun!

s67

67 – Allah’ım! Bizleri öyle bir mânevî pâye ile şereflendir ki, her türlü sûrî ve görünüşten ibaret olan geçici pâye ve makamlara dilbeste olup onları elde etme yolunda soluk soluğa kalmaktan alıkoyacak ölçüde olsun!

s68

68 – Allah’ım! Bizlere öyle tam ve devamlı bir şahsiyet, onur ve izzet-i nefis nasip et ki, Sen’den gayrısının bize sunacağı izzet ve onurdan bizleri müstağnî kılsın!

s69

69 – Allah’ım! Sen’den, hem yapageldiğimiz şeylerde hem de maruz kalacağımız muamelelerde sırf, katışıksız ve rızan yörüngeli adalet olan “adalet-i mahza” ile bizleri serfiraz kılmanı diliyoruz. Öyle ki başkalarının sunacağı “adalet-i izâfiye”lerden bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s70

70 – Allah’ım! Sen’den yumuşak huylu, ağır başlı olmayı ve hilm vasfıyla ittisaf etmeyi bizlere müyesser kılmanı diliyoruz; öyle ki bu hilm, her türlü huşunet, hoyratlık ve kabalıktan bizi koruyacak ve müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s71

71 – Allah’ım! Sen’den öyle bir koruma ve kollama istiyoruz ki, Sen’den gayrısının koruma ve kollamasından bizleri müstağnî bırakacak ölçüde olsun!

s72

72 – Allah’ım! Sen’den cömertlik, âlicenâplık, sehavet, hayır ve iyilik; ihsam, ağırlanma ve izzet-u ikram diliyor ve dileniyoruz. Öyle ki başkalarının bize yapacağı ikramdan bizleri müstağni kılsın!

s73

73 – Allah’ım! Bizleri öyle bir istiğnâ duygusuyla serfiraz kıl ki, başkalarına el açıp dilenmekten bizleri müstağnî bıraksın ve bize ihsanda bulunduğunla yetinmeyi bizlere müyesser kılsın!

s74

74 – Allah’ım! Bizleri “hikmet” ile serfiraz kıl; tâ ki sebeplerin ruhunu kavrayalım, eşyanın perde önü ve perde arkasına muttali olalım, kâinat kitabındaki ve dinin özündeki maslahat ve gayelere vâkıf olabilelim, faydalı ilim ve salih amel beraberliğine muvaffak olabilelim. Öyle ki bizleri mâsivanın felsefelerinden müstağnî kılacak ve düşünce falsolarından koruyacak keyfiyette olsun!

s75

75 – Allah’ım! Yüce Dergâhının kapısında yapageldiğimiz dualara öyle bir icabet nasip buyur ki, bizleri başkalarından istekte bulunmak ve beklentilere girmekten müstağnî kılsın!

s76

76 – Allah’ım! Bizleri öyle tâm ve ekmel bir muhabbet ile serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının sevgi ve alakalarına ihtiyaç bırakmayacak ölçüde olsun!

s77

77 – Allah’ım! Adaleti icrâ etmeyi, hasımlarımıza hak üzere galip gelmeyi, mazlumun hakkını zâlimin tasallutundan kurtarmayı bizlere öyle bir nasip buyur ki, hem zulme girmekten hem de zâlimin hıyanetinden ve kalleşliğinden bizleri masûn ve mahfuz eylesin!

s78

78 – Allah’ım! Öyle bir kuvvet ve kudretle, karşılaştığımız durumlara güç yetirecek ve üstesinden gelebilecek donanımla/takatle bizleri serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının güç ve takatinden medet ummaktan bizleri müstağnî kılsın!

s79

79 – Allah’ım! Öyle bir metânet, sağlamlık, peklik ve kavilikle bizlere lütufta bulun ki; yeis ve zillete, ümitsizlik ve perişâniyete düşmekten bizleri alıkoysun!

s80

80 – Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle faydalarla serfiraz kıl ve bizleri insanlığa öyle bir yararlı hâle getir ki, başkalarının bu konuda sağlayacakları menfaat ve sergileyecekleri gayretlerden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!