Tevhîdnâme Mealli (81-100)

s81

81 – Allah’ım! Sen’i öyle bir hamd ü senâ etmeyi, her türlü övgüyü Sana vermeyi ve Sen’i her dem tazim ve sitayişte bulunmayı bizlere lütfet ki; gaflet vadilerinde dolaşmaktan ve nankörlükte bulunmaktan bizleri muhafaza buyursun!

s82

82 – Allah’ım! Hizmetimiz itibariyle bizlere yeni bir başlangıç ve yeniden varlığa yol bulmayı ihsan buyur! Öyle ki bu konuda başkalarından gelebilecek yardımlardan bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s83

83 – Allah’ım! Zulüm yoluyla ve haksızca elimizden alınan, gasp edilen mal ve mülklerimizin bizlere iadesi noktasında bizlere öyle bir lütufta bulun ki, başkalarının iade etmelerinden bizleri müstağnî kılsın!

s84

84 – Allah’ım! Sen’den, bizlere rızan ekseninde afiyet televvünlü bir hayat nasip buyurmanı diliyoruz. Öyle ki bu konuda başkalarının el uzatmasından bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s85

85 – Allah’ım! Ey bir ve tek olan “Ehad” ve ey bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu ama Kendisinin herkesten ve her şeyden müstağnî bulunduğu “Samed”! Özellikle bu iki ism-i şerifin hürmetine, başkalarının bizleri koruyup kollamasından müstağnî kılacak ölçüde bizlere sahip çık ve maiyyetini bizlere duyur!

s86

86 – Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinden, rızan istikametinde hedeflediğimiz şeylere güç yetirme, muktedir olma ve onların üstesinden gelebilecek donanıma sahip bulunma adına bizleri ekstra lütuflarla serfiraz kılmanı diliyor ve dileniyoruz! Öyle ki bu lütfun, başkalarından gelebilecek muktedir kılmalardan bizleri müstağnî eylesin!

s87

87 – Allah’ım! Marifetinle meşbû olma, âhirete müteallik meseleleri öne alma, mânâ âlemine müteveccih işlere öncelik tanıma ve onları hayatımızın gâyesi yapma noktasında bizlere öyle bir lütufta bulun ki, bu konuda başkalarının yardımlarına bizleri muhtaç bırakmayacak ölçüde olsun!

s88

88 – Allah’ım! İrtikâp ettiğimiz hata ve günahlardan pişmanlık duyma, onları hemen terk etme, onlardan dolayı gönülden mağfiret dileme ve onlara bir daha dönmeme şart ve vâdi ile bizlere öyle bir “tevbe-i nasûh” nasip buyur ki, gaflet ehlinin yapageldikleri “tevbe”lere benzemesin!

s89

89 – Allah’ım! Yüce katındaki nurlarından bir nur ile bizleri öyle bir serfiraz kıl ve bizleri nurlandır ki, başkalarından gelebilecek aydınlatmalardan bizleri müstağnî kılsın!

s90

90 – Allah’ım! Maruz kaldığımız musibetlere katlanma, dişimizi sıkıp dayanma ve onlara tahammül etme adına, Peygamberin Yakub aleyhisselam’a müyesser kıldığın “sabr-ı cemil” ile bizleri öyle bir serfiraz eyle ki, hâlimizi mâsivâya şikâyet etmekten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s91

91 – Allah’ım! Kusur ve ayıplarımızı öyle bir setret ki, Sen’den gayrısının setretmesine ihtiyaç bırakmayacak ve ondan müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s92

92 – Allah’ım! Yüce katından öyle bir zenginlik ve “gınâ” ile bizleri serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısından (mâsivâ) gelebilecek zenginlikten bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

s93

93 – Allah’ım! Sen’den, sabrın her çeşidini bize ihsan buyurmanı diliyor ve dileniyoruz. Öyle bir keyfiyette olsun ki, Sen’den gayrı bütün mâsiva’dan bu konuda gelebilecek her türlü desteğe karşı bizleri müstağnî kılsın!

s94

94 – Allah’ım! Tazarru ve niyaz ehlinden olmayı bizlere nasib buyur! Tevazu ile yüzü yerde ve alçakgönüllü olmayı bizlere bahşet! Öyle ki bu hasletler, Sen’den gayrısına yaltaklanmaktan ve dalkavukluk etmekten bizleri koruyacak keyfiyette olsun!

s95

95 – Allah’ım! Bizleri, kalb gözü açık, idraki geniş, daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezebilen ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme melekesine sahip bulunan “basiret” ehlinden eyle! Allah’ım, bizleri, aklını aklıyla aşan;  ruh, kalb, his ve letâifini bir araya getirip, mütalâa edilecek şeyleri öyle mütalâa etmenin unvanı sayılan “peygamberî mantık”a sahip bulunan “fetanet” ehlinden eyle! Öyle ki bize lütufta bulunacağın bu hasletler sayesinde, Sen’den gayrı bütün mâsivânın yol göstermeleri ve rehberlik taslamalarından bizleri müstağnî kılsın!

s96

96 – Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle bir izzet, onur ve haysiyetle serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısına boyun bükmekten ve bel bağlayıp zillet içinde iki büklüm yaşamaktan bizleri kurtarsın!

s97

97 – Allah’ım! Bizlere “kalb-i selim” lütfeyle; bu sayede her türlü hıyanet, düşmanlık ve kin duygusundan, halkı münâfıkâne aldatma sahtekârlıklarından uzak duralım!

s98

98 – Allah’ım! Yüce kelamın Kur’an-ı Kerim’i ve hadis-i şerifleri hakkıyla kavrayıp fıkhetmeyi bizlere müyesser kıl! O sayede Sen’den gayrısının görüş ve re’ylerine bel bağlamaktan bizi müstağnî eyle!

s99

99 – Allah’ım! Bize düşmanlık besleyenlere karşı her an tetikte olmayı, uyûn-u sâhire ile onların şerrinden korunmayı bizlere lütfeyle. Öyle ki bizi Sen’den gayrısının bu konudaki uyarı ve sakındırmalarına ihtiyaç duymayacak hale getir.

s100

100 – Allah’ım! Nezd-i ulûhiyetinden bizlere “adalet” ve doğruluk/dürüstlük bahşeyle; bahşeyle ki bütün işlerimizde dengeli olabilelim, aşırılığa düşmeyelim, herkesin ve her şeyin hakkına riayet edebilelim ve her şeyi yerli yerine oturtmaya muvaffak olabilelim! Öyle ki bu sayede haksızlık ve zulme meyletmekten bizleri muhafaza eyle!