PEYGAMBERIMIZ (A.S.)DAN ÖNCE KIMLERE VE NE İÇIN MUHAMMED İSMINI KOYDUKLARI

Tabiîn bilginlerinin büyüklerinden Saîd b. Müseyyeb der ki:

“Araplar, kendilerinden, Muhammed isminde bir peygamber gönderileceğini, Kitab Ehli olan [Yahudi ve Hıristiyan]larla kâhinlerden işitmişlerdi. Bunu işiten Araplardan bazıları peygamber olması ümidiyle oğullarına Muhammed ismini vermişlerdi:

1) Benî Temimlerden Süfyan b. Mücaşi’, Şam’a gidip bir rahibin evine inmişti. Süfyan, kendisinin Mudarlardan olduğunu söyleyince, rahip:

“Araplar içinde bir peygamber gönderilecek, kendisine Muhammed denilecektir!” dedi.[45] Bunun üzerine, Süfyan, doğan oğluna Muhammed ismini verdi.[46] Muhammed b. Süfyan, büyüyünce, Hıristiyan papazı oldu.[47]

2) Benî Süleymlerin Zekvan oğullarından[48] Muhammed b. Huzâî’ye,[49] Muhammed ismi, peygamber olması ümidiyle verilmiştir.

Ebrehe bu Muhammed b. Huzâî’yi Yemen’e götürmüş, o da orada Ebrehe’yle birlikte bulunmuş ve Hıristiyanlık dininde ölmüş;[50] Ebrehe’nin emriyle, Kabe yerine, San’a’daki Kulleys kilisesine haccetmeleri için propaganda yaparken, Huzeyl’lerden Urve b. Hıyad tarafından bir okla vurulup öldürülmüştür.[51]

Benî Süleymlerden Muhammedü’l-Cüşemî’ye,

Muhammedü’l-Useydî’ye,

Muhammedü’l-Fukaymî’ye,[52]

Muhammed b. Berrü’l-Kinanî’ye,

Muhammed b. Humran b. Malikü’l-Cu’fî’ye,

Benî Cahcabalardan Muhammed b. Ukbetü’l-Cülahu’l-Evsî’ye.[53]

Muhammed b. Hırmazü’t-Temim’e,[54]

10) Evsîlerden Muhammed b. Meslemetü’l-Ensarî’ye…[55] hep, peygamber olması maksat ve ümidiyle Muhammed ismi konulmuştur.[56]